Thương Được Cứ Thương Đi – Chris Le

Trần Hoàng

Tôi đang làm việc trong ngành Luật và là người có tính cách khá phức tạp, hay thay đổi. Tuy nhiên, sống nội tâm và trái tim mang nhiều trắc ẩn là những thứ chưa từng thay đổi. Tôi vẫn đang khám phá con người thật của mình qua từng ngày, và mong muốn mang những điều tốt đẹp đến với mọi người.